Pracownia kulinarna produktu lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Antoniowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniowie zakończyło realizację zadania pn.: Pracownia kulinarna produktu lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Antoniowie, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia, które pozwoli na rozwój pasji i zainteresowań kulinarnych beneficjentów zadania. Działania jakie umożliwi realizacja projektu to różnego rodzaju prezentacje, czy też warsztaty kulinarne które będą realizowane przez ich głównych beneficjentów tj. osoby 50+, mieszkańców obszarów wiejskich. Utworzenie miejsca z odpowiednią infrastrukturą ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wskazany dla zadania zakres tj. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” jest ściśle powiązany z realizowanym zadaniem, które dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych propagowanych przez osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Antoniowie.

Zadanie pn. Pracownia kulinarna produktu lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Antoniowie, w ramach projektu grantowego pn. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wartość zadania: 31 480,90 zł

Kwota grantu: 31 480,00 zł

 

http://www.radomysl.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=2&dzialy=2&artykul=4950&akcja=artykul

https://sandomierz.gosc.pl/doc/6764941.Antoniow-Nie-tylko-ksiazki

 

 

A.B.

Comments are closed.