Poszerzenie działalności KGW Skowierzyn, poprzez zakup niezbędnych urządzeń

Koło Gospodyń wiejskich w Skowierzynie zakończyło realizacje zadanie pn.: Poszerzenie działalności KGW Skowierzyn, poprzez zakup niezbędnych urządzeń, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu nowoczesnych sprzętów zmywarki, robota planetarnego, mikrofalówki, dwóch gofrownic oraz kuchenki indukcyjnej. Realizacja projektu umożliwi rozwój KGW Skowierzyn oraz poszerzenie zainteresowań kulinarnych szczególnie beneficjentów, tj. osoby 50+, mieszkańców obszarów wiejskich. Utworzenie miejsca z odpowiednią infrastrukturą ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wskazany dla zadania zakres tj. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” jest ściśle powiązany z realizowanym zadaniem, które dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych propagowanych przez osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Skowierzynie.

Zadanie pn. Poszerzenie działalności KGW Skowierzyn, poprzez zakup niezbędnych urządzeń, w ramach projektu grantowego pt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wartość zadania: 6027,96 zł

Kwota grantu: 6016,00 zł


Comments are closed.