Plan włączenia społeczności

Proces przygotowania LSR na lata 2021 – 2027 zostanie zrealizowany z uwzględnieniem planu włączenia społeczności lokalnej, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych oraz realizacji zaplanowanego procesu tworzenia LSR.
W ramach procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystania zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej zakłada się realizację:
- konferencji;
- warsztatów;
- konsultacji on-line;
- konsultacje w Gminach objętych tworzoną LSR;
- kolportażu materiałów informacyjnych za pośrednictwem narzędzi elektronicznych oraz miejsc do tego wyznaczonych w obiektach użyteczności publicznej tj. budynków będących siedzibami JST, które są członkami LGD.

Warsztaty to najważniejszy element konsultacji, który planowany jest do realizacji w ramach procesu tworzenia nowej LSR. Warsztaty będą miały formę otwartą, dopuszczającą uczestnictwo wszystkich zainteresowanych procesem tworzenia LSR osób, a o ich terminach i szczegółach informacja będzie udostępniana za pośrednictwem nowej strony internetowej utworzonej m.in. w tym celu. Jednym z celów warsztatów będzie zaprezentowanie diagnozy obszaru oraz analizy jego potrzeb rozwojowych i potencjału.

Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane jedno spotkanie, które będzie poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru oraz jego analizie. Podczas spotkań szczególną uwagę poświęcimy głównym zagadnieniom podejścia LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych i partnerstwa w realizacji LSR. Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu.

Konsultacje on-line będą dotyczyły upowszechniania informacji, jak również dania możliwości wszystkim zainteresowanym wypowiedzenia się w sprawie, jak i umożliwienie im wpływu na dokument jakim ma być Strategia. Konsultacje on-line będą prowadzone w trybie ciągłym od momentu zakończenia prac związanych z udostępnieniem opinii publicznej materiałów warsztatowych tj.: diagnozy obszaru oraz analizy jego potrzeb rozwojowych i potencjału. Działania związane z prowadzeniem konsultacji on-line realizowane w w. w. sposób pozwolą na poznanie opinii i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców LGD.

Wymieniona powyżej konferencja, stanowiąca jeden z elementów narzędzi komunikacji ze społecznością lokalną oraz zapewniającą włączenie społeczności lokalnej do procesu tworzenia LSR zostanie przeprowadzona na końcu tego procesu. Można powiedzieć, iż będzie to konferencja podsumowująca na której zostaną przedstawione wnioski z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych w każdej z gmin.

W ramach kolportażu materiałów informacyjnych realizowane będą następujące działania:
• przekazywanie bieżących informacji na stronach internetowych: www.lasowiacka.pl, www.baranowsandomierski.pl, www.bojanow.pl, www.gorzyce.pl, www.grebow.pl, www.nowadeba.pl, www.pysznica.pl, www.radomysl.pl, www.zaklikow.pl, www.zaleszany.pl oraz udzielanie odpowiedzi na pytania nadsyłane m.in. na adres: biuro@lasowiacka.pl;
• stała współpraca z mediami (media elektroniczne i prasa lokalna);
• kolportowanie ulotek i materiałów informacyjnych;
• zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń (plakatów informacyjnych) JST wchodzących w skład LGD;
• przekazywanie informacji lokalnej społeczności za pośrednictwem członków LGD.

Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informacje o pomocy otrzymanej z EFFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

A.B.

Comments are closed.