„Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie umowy nr OW.VI.052.16.1.2019 w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację, pn. „Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”, której celem jest „Zbudowanie platformy współpracy - partnerstwa w obszarze działań Lokalnych Grup Działania z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy międzyterytorialnej pomiędzy partnerami i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.”.

Termin realizacji operacji: 01.08.2019r.- 15.10.2019r.

Wartość operacji: 89 600,00 zł.

W ramach operacji LGD Nasze Bieszczady z dodatkowymi partnerami w liczbie 7 LGD z trenu Województwa Podkarpackiego tj.: LGD ,,Zielone Bieszczady” – Ustrzyki Dolne, LGD Nowa Galicja – Kolbuszowa, LGD ,,Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – Lubaczów, LGD ,,Region Sanu i Trzebośnicy” – Leżajsk, LGD ,,Siedlisko” – Kolbuszowa, ,,Lasowiacka Grupa Działania” – Nowa Dęba, będą realizować działania związane z stworzeniem sieci kontaktów i budową platformy współpracy międzyterytorialnej co przyczyni się do wymiany wiedzy w zakresie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki na obszarach LGD, ponadto zostaną wypracowane innowacyjne instrumenty poprawiające wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Każdy z regionów ma swoją specyfikę oraz doświadczenia w realizacji LSR- ów, w związku z postępem wdrażania działań zapisanych w dokumencie strategicznym, konieczne jest zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy członków LGD, co do stosowania różnych narzędzi w celu zrównoważonego rozwoju lokalnego w poszczególnych regionach. Uczestnicy operacji zdobędą odpowiednią wiedzę w tym temacie podczas planowanego wyjazdu studyjnego, spotkań warsztatowych oraz spotkania podsumowującego wizytację na obszarach LGD Zielony Pierścień i LGD Kraina wokół Lublina.

Podczas wizyty na obszarze partnerów z Województwa Lubelskiego zostaną zaprezentowane dziedzictwo przyrodnicze, kulturalne i historyczne stanowiące potencjał rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, dzięki którym wskazany obszar jest liderem branży turystycznej w skali Polski. W trakcie wyjazdu studyjnego zostaną zwizytowane obiekty turystyczne znajdujące się w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie oraz Bełżycach, celem zebrania jak największej wiedzy o obszarze, produktach lokalnych oraz pozyskanych funduszach unijnych, ponadto w drodze do miejsca docelowego uczestnicy wyjazdu dokonają wizytacji Starówki w Sandomierzu (Województwo Świętokrzyskie), w celu rozeznanie lokalnego rynku produktów rękodzielniczych oraz kulinariów.

Forma realizacji operacji to:

Wyjazd studyjny na obszar działania LGD Zielony Pierścień oraz LGD Kraina wokół Lublina, ukierunkowany na wizytację miejsc, gdzie zostało wykorzystane dziedzictwo przyrodnicze, kulturalne i historyczne jako potencjał związany z rozwojem gospodarczym (turystycznym) obszarów wiejskich, ponadto na stworzenie sieci kontaktów i platformy współpracy pomiędzy uczestniczącymi LGD.

Grupa docelowa:

Przedstawiciele wszystkich 7 LGD należący do sektorów publicznego, gospodarczego, NGO oraz mieszkańcy, ponadto przedstawiciele zarządów, członkowie rad, pracownicy biura LGD. Każdy z partnerów i lider będzie zobligowany do wytypowania po 10 przedstawicieli, w rezultacie w realizacji operacji będzie brało udział 70 osób.

Tematy warsztatów:

- spotkanie warsztatowe I

,,Rozwój lokalny z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszarów Partnerskich LGD” – podczas warsztatu przedstawiciele każdego LGD-u przedstawią potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy obszaru z którego pochodzą oraz walory które wymagają interwencji ze względu na zbyt słabe wykorzystanie.

- spotkanie warsztatowe II

,,Poznane Dobre praktyki wykorzystujące potencjał regionu z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, które mają wpływ na rozwój i sprzedaż produktów lokalnych kulinariów i rękodzieła”- na spotkanie warsztatowe zostaną zaproszeni przedstawiciele LGD Zielony Pierścień oraz LGD Kraina wokół Lublina, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego oraz władz lokalnych. Podczas warsztatu uczestnicy będą rozmawiać o dobrych praktykach które znajdują się na ich obszarach, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem związanymi z wdrażaniem LSR i zmianami w dokumentach wewnętrznych. Istotą spotkania warsztatowego jest stworzenie platformy współpracy która w przyszłości doprowadzi do realizacji projektów współpracy, wspólnych szkoleń i wizyt studyjnych.

- spotkanie podsumowujące

Spotkanie podsumowujące zostanie zorganizowane w celu przedyskutowania zdobytej wiedzy, ma przyczynić się do jej uporządkowania, pomoże dostosować wewnętrzne dokumenty, aby poznane dobre praktyki wprowadzić i realizować na swoich obszarach oraz zapoczątkować platformę współpracy, która w przyszłości zaowocuje wspólną realizacją projektów międzyregionalnych.

Efekty operacji:

  1. Uczestnictwo 70 przedstawicieli LGD z trzech sektorów w wyjeździe studyjnym. Wymiana doświadczeń i budowa sieci kontaktów, poszerzenie wiedzy z zakresu m.in. projektów współpracy.
  2. Nawiązanie kontaktów, które przyczynią się do realizacji potencjalnych projektów współpracy międzyterytorialnej.
  3. Zbudowanie podstaw do projektów aktywizujących, promujących i upowszechniających wiedzę o wzmocnieniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
  4. Nawiązanie kontaktów, które przyczynia się do zbudowania platformy współpracy na obszarze Województwa Podkarpackiego.
  5. Uzyskanie informacji na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich.

Wartość dodana

Wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zdobycie wiedzy oraz identyfikacja partnerów, co może być inspiracją do podejmowania działań i wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na kreowanie marek produktów regionalnych i lokalnych, rozwój turystyki wiejskiej opartej na dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i historycznym, a także powstanie sieci kontaktów i platformy współpracy. Dodatkowo wyjazd studyjny przyczyni się do budowania silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, przedsiębiorców, wzmocni ich kompetencje i potencjał, pozwalając na realizację nowych inicjatyw skierowanych na aktywizację, wsparcie rozwój lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

 

„Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”

 

Comments are closed.