Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 1. Termin składania wniosków:

od 30 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Zamiejscowe Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

 1. Forma i intensywność wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

Intensywność wsparcia:

 • 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku jednostki sektora finansów publicznych - nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 1. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI: KULTURALNE LUB EDUKACYJNO-OŚWIATOWE LUB OPIEKUŃCZE LUB REKREACYJNE

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 188 904,27 EUR, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 755 617,08 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemnaście złoty 08/100 gr.)

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
 • spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
 • uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 27 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie pozostałych projektów konkursowych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 90 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 27 pkt.

 1. Wymagane dokumenty
 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).
 • Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia.
 • Inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,
 • lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – http://lasowiacka.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 4z (.excel) - otwórz
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 4z (.pdf)  - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współistniejących do wielokrotnego wypełniania - wersja 4z (.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współistniejących do wielokrotnego wypełniania - wersja 4 (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 • Umowa o przyznanie pomocy - wersja 8z (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 do umowy zestawienie finansowo rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy Kary Administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3A do umowy Karty administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 6 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 7 - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 8 - Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 9 - Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 10 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz
 • Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
 • Załacznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Formularz wniosku o płatność - wersja 4z (.excel) - otwórz
 • Formularz wniosku o płatność - wersja 4z (.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.excel) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.pdf) - otwórz
 • Instrukcja wypełniana wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplnu (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie pozostałych projektów konkursowych (.pdf) - otwórz
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - otwórz
 • Procedury oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami - otwórz

11. Załączniki:

 

Opublikowano 15.06.2022 r.

Comments are closed.