Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Termin składania wniosków:

od 30 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00.

 1. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wnioskodawca jest zobligowany dostarczyć komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach – oryginale i kopii oraz dołączonej do nich wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD.

 1. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 75 000,00 zł.

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych

 1. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA NOWOPOWSTAJĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WDRAŻAJĄCYCH PROJEKTY INNOWACYJNE

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 52 816,62 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi 211 266,48 PLN ( dwieście jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć PLN 48/100)

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
 • spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
 • uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru tj. 30% czyli 22 pkt.

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 73 punkty. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 22 pkt.

 1. Wymagane dokumenty
 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze (oryginał i kopia).
 • Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków.
 • Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji.
 • Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,
 • lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – http://lasowiacka.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz
w Biurze LGD.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 5z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 5z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 28 lipca 2022 r. (wersja 5z) - otwórz
 • Biznesplan (wersja 5z) (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (wersja 5z) (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) - otwórz
 • Informacja dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - otwórz 
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – wersja 6z - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf.) - wersja 6z  - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – wersja 6z - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – wersja 6z - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wersja 6z - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – wersja 6z -  otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja 6z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 5z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 5z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty  - otwórz
 • Załącznik nr 3  - Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - otwórz
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 - tekst jednolity z dnia 19.04.2022 r. - otwórz
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD) - otwórz

Załączniki:

 1. Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogóle, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz
 2. Zał. nr 2 – Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - otwórz
 3. Zał. nr 3 – Oświadczenie o statusie wnioskodawcy - otwórz
 4. Zał. nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy - załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia - otwórz
 5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

Opublikowano: 16.12.2022 r.

Comments are closed.