Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. wdrażania LSR i administracji

Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. wdrażania LSR i administracji -  1/1 etatu

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Staż pracy: minimum 1 rok w instytucjach lub organizacjach działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 3. Znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013;
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym szczególnie aplikacji biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym;
 2. Udokumentowany udział w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
 2. Obsługa merytoryczna i administracyjno-biurowa pracy Rady LGD, Zarządu, Komisji Rewizyjnej w sprawach dotyczących opracowania, wdrażania LSR i innych projektów unijnych;
 3. Obsługa techniczna Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla SW;
 5. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów;
 6. Monitorowanie realizacji umów;
 7. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;
 8. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;
 9. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami umów o przyznaniu pomoc;
 10. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
 11. Wykonywanie zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy;
 12. Przygotowywanie i prezentacja informacji na temat LSR i innych projektów realizowanych przez LGD;
 13. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. podpisaną „Klauzulę informacyjną” według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;
 6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu LGD, lub pocztą na adres Zarządu LGD z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR i administracji”  w terminie do dnia 13.11.2023r. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu LGD.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Ogłoszenie o naborze

RODO-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-kandydata-do-pracy

RODO-Klauzula-informacyjna nabór na wolne stanowisko

 

S.S.

 

Comments are closed.