Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – sp. ds. finansowych

Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. finansowych (księgowy) - ½ etatu

(nazwa stanowiska pracy)

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe;

b) Staż pracy – 2 lata na stanowisku księgowego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia księgowości i finansowego rozliczenia projektów współfinansowanych z budżetu UE;

c) Potwierdzona znajomość zasad rachunkowości;

d) Znajomość ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Doświadczenie w dziale personalnym lub kadrowo-płacowym;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) organizacja i prowadzenie rachunkowości i księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ;

b) prowadzenie akt personalnych pracowników oraz całości spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi pracowników, członków organów LGD, zleceniobiorców oraz ich ubezpieczeniami i wynagrodzeniami;

c) nadzór nad przestrzeganiem wymogów kontroli finansowej i procedur kontroli dokumentów finansowych;

d) sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe;

e) nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych;

f) nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS;

g) sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów;

h) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i innych należności  oraz wyliczanie na tej podstawie PIT dla pracowników Biura ,członków organów LGD oraz zleceniobiorców;

i) prowadzenie rejestrów wyjazdów służbowych oraz rozliczanie i wypłacanie z tego tytułu należności dla pracowników Biura, członków organów LGD i innych uprawnionych;

j) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;

k) prowadzenie ewidencji uchwał organów LGD;

l) zaopatrzenie Biura w materiały i sprzęt biurowy, środki czystości itp.

4. Wymazane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) kwestionariusz osobowy;

5) podpisaną „Klauzulę informacyjną” według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;

6) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu LGD, lub pocztą na adres Zarządu LGD z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. finansowych w terminie do dnia 12.02.2020r.”. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zarządu LGD.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Comments are closed.