Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. informacji i promocji – 1/1 etatu

(nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe;

b) Znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013;

c)   Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym szczególnie aplikacji biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość języka urzędowego UE.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową;

b) realizacja projektów LGD, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym;

c) monitorowanie problematyki związanej z prowadzeniem działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR i projektów unijnych oraz działalnością LGD;

d) przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD;

e) współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje;

f) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD;

g) obsługa techniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD;

h) przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, zlecanie zamówień i udział w  dokonywaniu wyboru dostawców i wykonawców;

i) organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD;

j) prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz sporządzania wniosków.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) kwestionariusz osobowy;

5) podpisaną „Klauzulę informacyjną” według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;

6) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu LGD, lub pocztą na adres Zarządu LGD z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. informacji i promocji w terminie do dnia 11.02.2020 r.”. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zarządu LGD.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Comments are closed.