Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. finansowych (księgowy) - ½ etatu

(nazwa stanowiska pracy)

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Staż pracy – 2 lata na stanowisku księgowego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia księgowości
  i finansowego rozliczenia projektów współfinansowanych z budżetu UE;
 3. Potwierdzona znajomość zasad rachunkowości;
 4. Znajomość ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie w dziale personalnym lub kadrowo-płacowym;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja i prowadzenie rachunkowości i księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
 2. prowadzenie akt personalnych pracowników oraz całości spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi pracowników, członków organów LGD, zleceniobiorców oraz ich ubezpieczeniami i wynagrodzeniami;
 3. nadzór nad przestrzeganiem wymogów kontroli finansowej i procedur kontroli dokumentów finansowych;
 4. sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe;
 5. nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych;
 6. nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS;
 7. sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów;
 8. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i innych należności  oraz wyliczanie na tej podstawie PIT dla pracowników Biura ,członków organów LGD oraz zleceniobiorców;
 9. prowadzenie rejestrów wyjazdów służbowych oraz rozliczanie i wypłacanie z tego tytułu należności dla pracowników Biura, członków organów LGD i innych uprawnionych;
 10. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 11. prowadzenie ewidencji uchwał organów LGD;
 12. zaopatrzenie Biura w materiały i sprzęt biurowy, środki czystości itp.

IV. Wymazane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 • kwestionariusz osobowy;
 • podpisaną „Klauzulę informacyjną” według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu LGD, lub pocztą na adres Zarządu LGD (ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. finansowych w terminie do dnia 27.12.2019r.”. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zarządu LGD.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Comments are closed.