Nowe przepisy dotyczące naruszeń w zamówieniach publicznych

Informujemy, że 11 czerwca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1028).
Zwracamy uwagę na fakt, iż do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji:
  • wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  • do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu naruszenia, do którego zostały przypisane wskaźniki procentowe o różnej wysokości, stosuje się ten wskaźnik, którego wysokość jest współmierna do charakteru i wagi stwierdzonego naruszenia;
  • charakter i wagę stwierdzonego naruszenia ocenia się, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad proporcjonalności, przejrzystości i niedyskryminacji w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • w przypadku gdy dane naruszenie jest takie samo jak naruszenie wcześniej stwierdzone w ramach tego samego działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danego naruszenia stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wartości spośród wskaźników przypisanych do tego naruszenia niezależnie od jego charakteru i wagi, jeżeli o wcześniej stwierdzonym naruszeniu beneficjent został poinformowany zanim zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego zostało stwierdzone dane naruszenie.
Z treścią aktu prawnego można zapoznać się pod adresem:

Comments are closed.