Konsultacje społeczne, zmiana LSR

Informujemy, iż w dniu 06.05.2019 r., w godz. od 8:00 do 13:00 w Biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, pok. 14) oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w godz. od 08:00 do 18:00 (Plac Kościuszki 5/3) prowadzone będą  konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR.

Za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020, skuteczne wydatkowanie środków i osiągnięcie na koniec 2018 roku wskaźników przypisanych do pierwszego kamienia milowego zgodnie z zapisami umowy ramowej Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” będzie mogła ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Dzięki swojej aktywności
i zaangażowaniu mieszkańcy z naszego obszaru działania będą mogli liczyć na dodatkowe środki w wysokości  1 100 000,00 zł.

Tzw. bonus może zostać wykorzystany na operacje w sektorze gospodarczym, uzyskanie dotacji wiąże się z koniecznością utworzenia miejsca pracy i utrzymania go w pełnym wymiarze czasu pracy przez odpowiednio: 2 lata przy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 3 lata przy rozwijaniu działalności gospodarczej.

Przyznanie LGD dodatkowych środków na realizację dodatkowych zadań wymaga wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz zawarcia aneksu do umowy ramowej z Urzędem Marszałkowskim Wojewódzwa Podkarpackiego, który powinien zostać podpisany do końca czerwca 2019 r.

Mając na uwadze złożoność procedury oraz terminy dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju do dnia 1 czerwca br. „Formularz proponowanych zmian w LSR” dostępny jest również w Biurze LGD w Nowej Dębie oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w wersji papierowej.

Formularz proponowanych zamian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"

Comments are closed.