Konsultacje społeczne, zmiana LSR

Zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” rozpoczyna konsultacje społeczne dla nw. proponowanych zmian. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie do 1 kwietnia br. Swoje propozycje / uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@lasowiacka.pl)  lub osobiście w biurach Stowarzyszenia tj. w Nowej Dębie lub Zaleszanach.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag i propozycji zgodnie z ustaloną w Lokalnej Strategii Rozwoju procedurą.

Zmiany o których mowa wyżej dotyczą:

  1. Uruchomienia naboru w ramach przedsięwzięcia I.3.1. Aktualnie środki jakie pozostają w dyspozycji danego przedsięwzięcia wynoszą 22 311,67 EUR. W ramach propozycji jaka ma zostać poddana konsultacjom społecznym uznano za zasadne przesunięcie 15 188,33 EUR, co zabezpieczy możliwość sfinansowania dwóch operacji w ramach przedsięwzięcia I.3.1. tj.: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD. Planowane w.w. przesunięcie nastąpi z przedsięwzięcia I.1.2, w ramach którego osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki i gdzie pozostało 498,64 EUR (1/2018, 4/2019)  wolnych środków. Kolejne przesunięcie środków nastąpi z przedsięwzięcia I.1.1 w kwocie 14 689,69 EUR (6/2019, 2/2021), gdzie podobnie jak w.w. zostały osiągnięte zaplanowane wskaźniki i pozostał niewykorzystany budżet w kwocie 16 178,10 EUR (przy czym kwota 1 488,41 EUR planowana jest do przesunięcia do przedsięwzięcia III.1.1 w celu pełnego zagospodarowania środków finansowych z uwzględnieniem wartości premii na podejmowanie działalności gospodarczej). Powyższe zmiany pozwolą na sfinansowanie dwóch operacji w ramach przedsięwzięcia I.3.1., dla którego kwota określona w LSR 75 000,00 PLN, co w przeliczeniu na EUR wg. umownej wartości wynoszącej 4,00 PLN/EUR wynosi 18 750,00 EUR.
  1. Uruchomienia naboru w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne. W ramach danego przedsięwzięcia LGD dysponuje kwotą wynoszącą 17 825,75 EUR. Analizując dotychczasowe nabory można powiedzieć, iż w.w. przedsięwzięcie cieszy się największym zainteresowaniem, jak również wyrażane są potrzeby organizacji naborów w ramach w.w. przedsięwzięcia. W związku z powyższym planuje się zwiększenie wartości środków na nabory wniosków w ramach przedsięwzięcia przesuwając je z przedsięwzięć w ramach których osiągnięto zaplanowane wskaźniki, a pozostałe tam środki po ich przesunięciu umożliwią sfinansowanie kolejnych inwestycji służących mieszkańcom obszaru LGD. Przesunięcia o których mowa wyżej dotyczą następujących przedsięwzięć i kwot: I.1.1. - 1 488,41 EUR (2/2021), I.2.1. – 40 461,42 EUR (6/2020), 2.1. – 2 259,45 EUR (1/2020/G), III.1.2. – 932,43 EUR (1/2019), III.2.1. – 2 365,00 EUR (2/2019), III.4.1. – 11 071,81 EUR (3/2020 – 1039,82 EUR, 6/2021 – 10 031,99 EUR). Przesunięcia te zwiększają budżet na nabór z kwoty 17 825,75 EUR do kwoty 76 404,27 EUR (wzrost o 58 578,52 EUR). Dodatkowo do w.w. przedsięwzięcia planuje się przesunąć środki finansowe w kwocie 112 500,00 EUR z przedsięwzięcia I.4.1. tj. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD, w ramach którego czterokrotnie przeprowadzane były nabory wniosków (7/2019 - od 16.09.2019 - 01.10.2019;  1/2020 - od 30.12.2019 - 24.01.2020; 5/2020 - od 31.07.2020 - 14.08.2020; 4/2021 - od 21.06.2021 - 05.07.2021). Realizacja działań ukierunkowanych na osiągnięcie zaplanowanych w w.w. przedsięwzięciu wskaźników nie skutkowała podpisaniem i realizacją umów. W związku z powyższym, chcąc zagospodarować przypisane tam środki finansowe, planuje się ich przesunięcie do przedsięwzięcia III.1.1., co pozwoli na zaplanowanie naboru na łączną kwotę wynoszącą 188 904,27 EUR.

Powyższe zmiany skutkować będą zmianą wartości wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia I.3.1. oraz III.1.1.

W przypadku przedsięwzięcia I.3.1. w związku z w.w. wskaźnik produktu zwiększy się o 1, wskaźnik rezultatu również zwiększy się o 1.

W przypadku przedsięwzięcia III.1.1. w związku z w.w. wskaźnik produktu zwiększy się o 4 wskaźnik rezultatu również zwiększy się o 250.

Powyższe zgodnie z rekomendacjami Zarządu LGD oraz uczestników warsztatów refleksyjnych stanowi podstawę do rozpoczęcia konsultacji społecznych umożliwiających wprowadzenie sugerowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej znajdą Państwo formularz proponowanych zmian w LSR oraz propozycję Planu Działania i Harmonogramu naborów z uwzględnionymi proponowanymi zmianami.

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN

PROPOZYCJA PLANU DZIAŁANIA

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU NABORÓW

 

A.B.

Comments are closed.