Konsultacje społeczne, zmiana LSR

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zamierza po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wystąpić do Zarządu Województwa z wnioskiem o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.

Na podstawie udostępnionych przez Urząd Marszałkowski informacji ustalono, iż nasza LGD może wnioskować max. o 738 000,00 €, co daje nam wg. kursu rozliczeniowego 2 952 000,00 PLN. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak sprawy WPR.wao.510.35.2021) z dnia 15 kwietnia 2021r. Lokalne Grupy Działania wnioskując o dodatkowe środki zobligowane są do przeznaczenia co najmniej 35% z pozyskanych środków na przedsięwzięcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania" informuje, że dla w.w. zakresu (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej), istnieje możliwość zwiększenia dostępnej kwoty na pojedynczą premie. Powyższe związane jest ze wzrostem cen towarów i usług jaki nastąpił od momentu badania optymalnej wartości premii i rozpoczęcia wdrażania LSR tj. od 2016 roku. Aktualnie wysokość premii na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 50 tys. zł. i może ona być zwiększona do max. 100 tys. zł. Powyższe może być dodatkowo zróżnicowane ze względu na charakter realizowanej działalności np. działalność produkcyjna lub usługowa.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania" informuje o rozpoczęciu w miesiącu czerwcu konsultacji społecznych w zakresie ustalenia sposobu przeznaczenia możliwych do pozyskania dodatkowych środków finansowych oraz wysokości premii na podejmowanie działalności gospodarczej. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu proponowanych zmian ( str. 67 w Lokalnej Strategii Rozwoju) w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 8 czerwca 2021 r. na adres e-mail: biuro@lasowiacka.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro LGD w Nowej Dębie, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba; Biuro w Zaleszanach: Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany. "Formularz proponowanych zmian w LSR" jest również dostępny w Biurze LGD w Nowej Dębie oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w wersji papierowej.

 

Formularz proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

 

A.B.

Comments are closed.