Konsultacje społeczne, zmiana LSR

Szanowni Państwo!

Jesteśmy na półmetku wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W grudniu 2019 r. minęły 3 lata od pierwszych ogłoszonych przez nasze Stowarzyszenie naborów wniosków.  Cyklicznie realizowane nabory w trakcie kolejnych lat spowodowały, iż nasza Strategia  została częściowo zrealizowana w zakresie jej wdrażania. Wiele z założonych w niej wskaźników produktu w ramach poszczególnych przedsięwzięć zostało osiągniętych na zaplanowanym poziomie. W niektórych przypadkach pomimo osiągniętych wskaźników zostały niewykorzystane w pełnym zakresie środki finansowe jakie były im przypisane. Taka sytuacja stwarza nowe możliwości sfinansowania nowych przedsięwzięć.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wskazanie w jakim zakresie moglibyśmy te środki zagospodarować i na jakie ważne z Waszego punktu widzenia przedsięwzięcia przeznaczyć. Powyższemu służy tzw. „Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, w której przewidziano powyższe działanie tj.: „Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju”. Procedura o której mowa wyżej zawiera formularz służący do przeprowadzenia w.w. konsultacji. W przypadku gdybyście Państwo zechcieli podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami czy też wnioskami prosimy o przekazywanie powyższych do biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania" w terminie do dnia 28 lutego br. (forma przekazania może być osobista, listowna czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lasowiacka.pl).

W załączeniu prezentujemy dane dotyczące weryfikowanych wniosków (aktualizacja luty 2020), które przedstawiają opisaną powyżej sytuację.

Dane dotyczące weryfikowanych wniosków - aktualizacja luty 2020

Formularz proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

Comments are closed.