Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo,

Jesteśmy już na końcowym etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W grudniu 2020 r. minęło 4 lata od pierwszych ogłoszonych przez nasze Stowarzyszenie naborów wniosków co spowodowało, iż nasza Strategia (LSR) została w dużej części zrealizowana w zakresie jej wdrażania. Większość z założonych w niej wskaźników produktu w ramach poszczególnych przedsięwzięć zostało osiągniętych na zaplanowanym poziomie.

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR dotyczą następujących obszarów:

  • przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro,
  • aktualizacji kwot i wskaźników w ramach Planu działania, przesunięcia oszczędności z naborów, w tym wynikających z różnic kursowych,
  • aktualizacji wskaźników w ramach poszczególnych przedsięwzięć,
  • aktualizacji planu działania wskazującego harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu,
  • ponadto w wyniku zmiany Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznych nr 7/1/2020 (w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) zaistniała konieczność dostosowania Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD) oraz lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o:

  • wskazanie w jakim zakresie moglibyśmy te środki zagospodarować i na jakie ważne z Waszego punktu widzenia przedsięwzięcia przeznaczyć. Służyć temu będzie tzw. „Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, w której przewidziano iż: „Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju”.
  • zgłaszania uwag i propozycji zmian do kryteriów wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Zmiany lokalnych kryteriów odbywają się  zgodnie z procedurą zmiany lokalnych kryteriów (LSR – str.44) - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 - tekst jednolity z dnia 23.09.2020 r.

Procedura, o której mowa wyżej zawiera formularz służący do przeprowadzenia w.w. konsultacji – w zał. formularz - Formularz proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zwracamy się z prośbą o podzielenie się swoimi uwagami i wnioskami dot. aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru i  przekazywanie ich do biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania" w terminie do dnia 26 lutego br. (forma przekazania może być osobista, listowna czy też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lasowiacka.pl).

W załączeniu prezentujemy dane dotyczące wolnych środków finansowych dot. poszczególnych przedsięwzięć  (aktualizacja luty 2021), które przedstawiają opisaną powyżej sytuację – w zał. tabelka - Środki finansowe oraz propozycja zmiany Planu Działania  - Plan działania.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (15) 846 22 19 – Biuro Nowa Dęba lub (15) 845 07 78 – Biuro Zamiejscowe Zaleszany.

Comments are closed.