Eko-Kulturalnie. Działania warsztatowe dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Akademia Seniora w Grębowie zakończyło realizację zadania pn.: „Eko-Kulturalnie. Działania warsztatowe dla dzieci i młodzieży” w ramach projektu grantowego pn.: Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno - oświatowych wykorzystujących potencjał LGD, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LGD.

Projekt miał za zadanie  edukację kulturalną połączoną z edukacją dot. ochrony środowiska. Skierowany był do  mieszkańców gminy Grębów w wieku 50+, dzieci i młodzieży. Miał  charakter edukacyjny,  zaadresowany był  do wszystkich chętnych z terenu Gminy Grębów.  Różnorodność i interdyscyplinarność założonych w nim działań oraz integracja osób w różnym wieku były naszym zdaniem niezwykle istotne w procesie integracji społecznej. Projekt był cyklem wydarzeń kulturalnych, warsztatów i itp. z udziałem lokalnego środowiska. Prezentacja podsumowującego widowiska artystycznego (co założyło zadanie)  została poprzedzona szeregiem intensywnych i inspirujących działań warsztatowych, prowadzonych  przez ekspertów. Wszystkie zajęcia wpływały  zachęcająco na aktywne uczestnictwo w kulturze, pogłębiały wiedzę o ochronie środowiska.  Zakładały  współpracę integrację  wielu środowisk twórczych, budowały  więź międzypokoleniową i animowały  miejscowe społeczeństwo Realizacja  zadania umożliwiła   dostęp seniorom  do edukacji  kulturalnej oraz środków zapewniających im pełny i harmonijny rozwój oraz prawo do uczestnictwa w  życiu artystycznym i kulturowym.

Opisane w projekcie zadania dostarczyły  działań o charakterze: kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i hobbystycznym. Zaowocowały trwałe korzystanie z oferty domu kultury, ukazały  iż kultura jest dla ludzi. Cele projektu zostały osiągnięte przez

- warsztaty rękodzieła umożliwiające naukę technik tych nowych i starych , modnych a zarazem prostych i przydatnych zaspakajających potrzeby seniorów - w tym też warsztatów:

-zajęcia artystyczne (w tej operacji zrealizowano działania mające wpływ na ochronę środowiska, polegające na działaniach edukacyjnych)

-zajęcia teatralne

-zajęcia kulinarne  (w tej operacji zrealizowano działania mające wpływ na ochronę środowiska, polegające na działaniach edukacyjnych)

- umożliwienie uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego z zaznaczeniem, iż dla większości uczestników będzie to pierwsze takie w życiu doświadczenie

-warsztaty fotograficzne z wystawą prac uczestników (wystawa promująca region LGD)

- wspólna organizacja happeningu i otwartej imprezy podsumowującej promującej region dla lokalnej społeczności.

Projekt był  oparty o działania warsztatowe, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności. Uczestniczyli  w nim  również instruktorzy GCK i wolontariusze oraz członkowie AS w celu nabycia praktycznych umiejętności, obserwacji i wpajaniu ich w animowanie lokalnego społeczeństwa.

Zadanie pn. „Eko-Kulturalnie. Działania warsztatowe dla dzieci i młodzieży” w ramach projektu grantowego pn. Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno - oświatowych wykorzystujących potencjał LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Comments are closed.