Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD.

Nabór o którym mowa w tytule dotyczy wniosków składanych przez istniejące mikroprzedsiębiorstwa, które w swoich zaplanowanych do realizacji działaniach wykorzystywać będą potencjał rolniczy i gospodarczy obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
Składane w ramach naboru wnioski, będą musiały być zgodne z następującymi celami: cel ogólny I. Tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD, oraz cel szczegółowy I.4. Wspieranie produkcji opartej na lokalnych zasobach.
Złożony w wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze miejscu i terminie wniosek zostanie poddany następującym ocenom: wstępnej, a następnie ocenie wg. lokalnych kryteriów wyboru .
Określone kryteria wyboru operacji oraz punktacja powiązane są z diagnozą obszaru wskazaną w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Kryteria wyboru operacji ponadto powiązane są z wnioskami z analizy SWOT oraz zakresem wsparcia dla grup defaworyzowanych. Z uwagi na zdefiniowane grupy defaworyzowane oraz ich problemy, premiowane będą operacje polegające na wspieraniu ww. grup.
Mając na uwadze założone przez ustawodawcę cele podejścia Leader w okresie programowania 2014-2020, LGD premiować będzie operacje, których realizacja zakłada: wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań,  pozytywne oddziaływanie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, wykorzystanie lokalnych zasobów oraz tych, których realizacja przyczyni się do włączenia społecznego grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kryteria wyboru operacji przewidują premiowanie operacji innowacyjnych, które przedstawiono w LSR w punkcie „VI.4 Sposób wyboru operacji innowacyjnych oraz zasady jej oceny”, tj.: przedsięwzięcie realizuje działania integrujące co najmniej trzy podmioty z branży turystycznej, gastronomicznej i rolnictwa, i / lub: przedsięwzięcie ma wpływ na rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejących (innowacyjność ukierunkowana na proces).
Wszystkich zainteresowanych uzyskanie szczegółowych informacji nt.: poziomów dofinansowania, zobowiązań wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie, tym samym złożeniem wniosku o dofinansowanie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami celem udzielenia informacji lub też umówienia spotkania w jednym z naszych biur tj. w Nowej Dębie lub Zaleszanach.

Comments are closed.