Aktualizacja LSR

Informujemy, iż dnia 26 listopada 2018r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania, dokonało zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie jn.: 1. zmiany zapisów dotyczących stanu zatrudnienia zawartego w LSR do stanu faktycznego / istniejącego oraz planowanego (1 etat na ½ - 1 etat) zmiany dot. dwóch stanowisk: dyrektora biura oraz z-cy dyrektora biura – spec. ds. wdrażania LSR. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1822),LGD jest zobowiązane do zatrudnienia pracowników w wymiarze nie mniejszym niż 3 etaty (dot. LGD na terenie których zamieszkuje co najmniej 60 tys. mieszkańców i mniej niż 100 tys. Na obszarze Lasowiackiej Grupy Działania liczba ta wynosi 98 890,00 mieszkańców). Wprowadzona zmiana nie powoduje odstępstwa od w/w oraz nie ma wpływu na realizację zadań związanych z wdrażaniem i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. 2. zmiany zapisów w LSR jakim jest załącznik do w/w tj. Plan Komunikacji. Zmiany jakie zostają wprowadzone dotyczą m.in. narzędzi komunikacji z otoczeniem jakim jest portal społecznościowy Facebook. Ideą wykorzystania tego narzędzia było jak najszersze dotarcie do społeczności lokalnej. Dotychczas stosowany sposób pomiaru okazał się mało miarodajny z uwagi na brak możliwości po zapoznaniu się przez „odwiedzających” z treściami przedstawianymi uzyskania tzw. polubienia informacji. W związku z powyższym uznano, iż jednostką miary będzie poszczególna liczba prezentowanych na portalu informacji. Oprócz w.w. dla celu zawartego w planie komunikacji jakim jest: stworzenie spójnego, przejrzystego, jednolitego i pozytywnego wizerunku LSR i LGD proponuje się wprowadzenie zmiany odnoszącej się do liczby odwiedzin strony www Stowarzyszenia w liczbie 5 tys. użytkowników w miejsce polubień funpage’a dla którego wartość ta wynosiła 1 tys. Dodatkowo zmianie ulega zapis: „liczba osób, które zapoznały się z raportem ze zrealizowanych badań – min. 300 os./rok.” Wprowadzona zmiana spowodowana jest doprecyzowaniem zapisu stwierdzającego „zapoznanie się”. LGD nie ma możliwości potwierdzenia w/w w związku z tym wprowadza się zapis mówiący o publikacji i kolportażu raportu w liczbie min. 300 szt./rok.

 

LSR z dnia 26 listopada 2018 r.

Comments are closed.