Aktualizacja LSR – konsultacje społeczne

W dniu 23 maja 2016 r., przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, podpisali umowę na realizację lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR).

Przyznana kwota pomocy przewidziana na realizację LSR jest niższa o 5% w stosunku do pierwotnie wnioskowanej. W związku z tym jako organizacja wdrażająca LSR jesteśmy zobowiązani do dostosowania budżetu naszej strategii do obniżonej kwoty środków oraz zmianę zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania.

Zgodnie z załącznikiem do LSR pn. „Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wartość budżetu na wdrażanie LSR aktualnie wynosi 10 450 000,00 zł., z czego co najmniej 50% jego wartości tj. 5 225 000,00 zł. powinno być przeznaczone na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. W związku z tym zgłaszając swoje uwagi proszę mieć na względzie powyższą zależność.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.prow2014-2020.lasowiacka.pl/dokumentacja-dot-wdrazania-lsr/.

Mając na uwadze złożoność procedury oraz terminy dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju do dnia 1 czerwca br. „Formularz proponowanych zmian w LSR” dostępny jest również w Biurze LGD w Nowej Dębie oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w wersji papierowej.

Comments are closed.