Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Skopaniu

Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu zakończyło realizację zadania pn.: Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Skopaniu, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania i płyty grillowej. Zakup urządzeń pozwolił na wyposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Skopaniu mieszczącej się w Domu Ludowym . Realizacja projektu umożliwi kultywowanie rodzimych tradycji kulinarnych głównych beneficjentów, tj. osób 50+, mieszkańców obszarów wiejskich. Utworzenie miejsca z odpowiednią infrastrukturą ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wskazany dla zadania zakres tj. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” jest ściśle powiązany z realizowanym zadaniem, które dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych propagowanych przez osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Skopaniu.

Zadanie pn. Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Skopaniu, w ramach projektu grantowego pn. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wartość zadania: 7 200,00 zł

Kwota grantu: 7 200,00 zł

Facebook Gmina Baranów Sandomierski

 

A.B.

Comments are closed.