KONFERENCJA pt. “Kierunki rozwoju obszaru objęte Lokalną Strategią Rozwoju”

21 września w Domu Kultury w Pysznicy odbyła się konferencja pt. „Kierunki rozwoju obszaru objęte Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w ramach PROW 2014-2020”, która była kolejnym etapem tworzenia LSR z udziałem społeczności lokalnej.
Otwarcia konferencji dokonał dyrektor Biura Lasowiackiej LGD – Piotr Pastuła, który przywitał przybyłych gości z całego obszaru LGD, w tym członków zespołu roboczego do prac nad LSR.
Następnie przedstawił roboczą wersję Lokalnej Strategii Rozwoju opracowaną przy udziale mieszkańców obszaru LGD, którzy wzięli udział w spotkaniach konsultacyjnych. Omówił także najważniejsze problemy, potrzeby i zasoby opisane w diagnozie obszaru, która musi wykazać wewnętrzną spójność całej LGD.
Kolejnym punktem konferencji była dyskusja na temat wypracowanej analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia), która musi być powiązana z diagnozą obszaru
i z celami LSR. W trakcie dyskusji zgłoszono problem związany z potrzebą wykreowania produktów lokalnych, ich rejestracji i skuteczniejszej promocji oraz brak wystarczających działań dotyczących upowszechniania i podtrzymywania lokalnego dziedzictwa historycznego.
Dyrektor Biura Piotr Pastuła przedstawił także cele ogólne i szczegółowe, które mają być odpowiedzią na diagnozę problemów i obszarów gdzie jest wymagana interwencja. Omówił też najważniejsze założenia dotyczące planu komunikacji oraz działań monitorujących i ewaluacyjnych.
Następnie Agnieszka Ataman – pracownik Biura w Nowej Dębie zaprezentowała zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru i ich późniejszej oceny w trakcie konkursu na wybór LSR. Zwróciła się do uczestników konferencji z prośbą o zgłaszanie swoich propozycji kryteriów wyboru tak aby były przede wszystkim obiektywne, niedyskryminujące, przejrzyste, powiązane z diagnozą obszaru i przyczyniały się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu.
Uczestnicy konferencji zgłaszali propozycje lokalnych kryteriów wyboru, które spełniałyby wymagania określone w przepisach i byłyby ukierunkowane na wybór operacji:
• innowacyjnych,
• generujących nowe miejsca pracy,
• realizowanych przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne,
• ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych.
Na zakończenie konferencji dyrektor Biura Piotr Pastuła podziękował wszystkim za przybycie i poprosił o przesyłanie uwag do przedstawionej roboczej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Comments are closed.