Dokumentacja dot. wdrażania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020- tekst jednolity z dnia 11 lipca 2016 r. 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczsność

Aneks nr 1 do Umowy Nr 00008-6933-UM0910002/15 z dnia 23.05.2016 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Statut z dnia 11 grudnia 2015 - tekst jednolity

Złożone w ramach konsultacji społecznych propozycje przedsięwzięć / projektów

Aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe

 

Dokumenty dot. Rady LGD:

- Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania (Załącznik do Uchwały nr 10/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 18 października 2016 r.)

 

Dokumenty dot. projektów konkursowych:

- Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)

- Załącznik nr 1- Schemat ogólnej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

- Załącznik nr 2 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

- Załącznik nr 3 - Karta oceny wstępnej

- Załącznik nr 4 - Deklaracje poufności i bezstronności

- Załącznik nr 5 - Rejestr interesów członka organu decyzyjnego

- Załącznik nr 6 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

- Załącznik nr 7 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

- Załącznik nr 8 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru – w zakresie pozostałych projektów konkursowych

- Załącznik nr 9 - Wykaz dokumentów przekazywanych przez LGD do zarządu województwa w ramach operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

Dokumenty dot. projektów grantowych:

- Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

- Schemat ogólnej procedury przyjmowania i obsługi wniosków o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Biuro i organy LGD

- Formularz wniosku o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu

- Deklaracja poufności i bezstronności

- Karta oceny zgodności operacji z LSR

- Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru

- Wzór umowy powierzenia grantu

- Wzór wniosku o rozliczenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.